ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง

Source page: https://www.energy-gravity.com/grav11d.htm#GravAnomEclipse

สแตนเลย์โวลต์ ยอร์ส/Stanley V. Byers/

 


คลิก

ความผิดปกติ

ของแรงโน้มถ่วง

saxl_scn.jpg (32354 bytes)
คลิก

แรงโน้มถ่วงผิดปกติผ่านสุริยุปราคา

นี่คือรีวิว,… และใบเสนอราคา,… และกราฟของงานวิจัยแรงโน้มถ่วงของ กรรไกร และอัลเลนแสดงให้เห็นและวัดการรบกวนของแรงโน้มถ่วงพื้นผิวโลกที่เกิดขึ้นในช่วงสุริยุปราคา ในส่วนนี้จะนำเสนอมุมมองที่ก่อกวนแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากการป้องกันแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ตามที่อธิบายด้วยรังสีและเงาแบบจำลองของแรงโน้มถ่วง แบบจำลองการแผ่รังสีและเงา ได้ทำนาย การ เพิ่มขึ้นของ แรงโน้มถ่วงในเงามืดและเงามัวของเงาคราสอย่างชัดเจน.

งาน กรรไกร และ ทุกคน, การทบทวนทางกายภาพ D, 3:4: หน้า 823-825 บ่งชี้ว่าแรงโน้มถ่วงพื้นผิวเพิ่มขึ้น 5% ในช่วงคราสและระบุว่าค่าที่วัดได้นี้เป็นหนึ่งร้อยพันครั้ง (1X10^5) มากกว่าการเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงที่คำนวณได้ตามทฤษฎีเก่า บทความนี้ยังกล่าวอีกว่า: “ผลลัพธ์ของลำดับความสำคัญนี้ได้รับการสังเกตอย่างต่อเนื่องในฮาร์วาร์ดเป็นระยะเวลา 17 ปี”

มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าทฤษฎีแรงโน้มถ่วงคลาสสิกที่มีอายุมากกว่า ไม่ได้ทำนาย ขั้นตอนแรงโน้มถ่วงรบกวน ใด ๆ ร่วมกับประเภทของคราส ด้วยแบบจำลองการแผ่รังสีและเงาของแรงโน้มถ่วงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของขั้นตอนดังที่เห็นในงาน กรรไกร และ ทุกคน นี้จะเห็นได้อย่างง่ายดายจากการแรเงาและเรขาคณิตของดาวเคราะห์

บทคัดย่อจากกระดาษ กรรไกร และ ทุกคน: อ้าง
“1970 สุริยุปราคาขณะที่” เห็น “โดยแรงบิดลูกตุ้ม”
“ในช่วงสุริยุปราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2513 การอ่านและบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ของเวลาที่จำเป็นสำหรับลูกตุ้มแรงบิดที่จะหมุนผ่านส่วนที่กำหนดของเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาทั้งในการแกว่งครั้งแรกจากส่วนที่เหลือ ความแปรปรวนในช่วงเวลาเหล่านี้ถูกสังเกตระหว่างการเกิดคราสและในชั่วโมงก่อนหน้าและตามหลังตัวเองคราสระหว่างการเริ่มต้นของการเกิดคราสและจุดกึ่งกลางมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาที่สังเกตหลังจากจุดกึ่งกลาง เวลาลดลงอย่างฉับพลันและปรับระดับให้ใกล้เคียงกับค่าที่มากกว่าก่อนการเกิดคราสนอกจากนี้ก่อนที่คราสจะมีการแปรผันเป็นระยะในช่วงเวลาเหล่านี้ช่วงเวลาที่แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นซ้ำสองสัปดาห์ต่อมาในเวลาเดียวกัน ค่อนข้างมากกว่าครั้งก่อน ๆ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าจริงเหล่านี้เกินกว่าปัจจัย 10^5 ที่สามารถอธิบายได้โดย การดึงดูดของดวงจันทร์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์และโลก ทั้งหมดนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าทฤษฎีแรงโน้มถ่วงแบบคลาสสิกจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อตีความข้อเท็จจริงการทดลองเหล่านี้” ไม่ได้นำมาอ้าง

กราฟต่อไปนี้เป็นสำเนาของกราฟของ กรรไกร และ ทุกคน ของ:
เวลาลูกตุ้ม เทียบกับระยะเวลาของช่วงคราส

URL  https://energy-gravity.comกรรไกร_scn.jpg

1970 สุริยุปราคาขณะที่ “เห็น” โดยแรงบิดลูกตุ้ม

อ้างอิง: “เวลา (วินาที) ที่จำเป็นในการสำรวจส่วนคงที่ของเส้นทางของการแกว่ง (ปกติ) เทียบกับชั่วโมง (เวลามาตรฐานตะวันออก EST) ที่การสังเกตถูกทำตั้งแต่ประมาณ 10 โมงเช้าจนถึงเกือบ 4 โมงเย็น (abscissas) สายเต็มแสดงการสังเกตที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 1970 ซึ่งเป็นวันที่เกิดคราสทั้งหมด” ไม่ได้นำมาอ้าง

อ้าง:..1970 สุริยุปราคาขณะที่ “เห็น” โดยแรงบิดลูกตุ้ม
กรรไกร และ ทุกคน การทบทวนทางกายภาพ D ฉบับ… 3 ฉบับที่ 4 15 ก.พ. 1971

อ้างอิง “บทสรุป (จาก กรรไกร และ ทุกคน ผ่านโปรแกรม OCR)” การสังเกตเชิงปริมาณที่ทำด้วยการแสดงลูกตุ้มที่แม่นยำในการตกลงกับการบันทึกที่แม่นยำน้อยกว่าก่อนหน้านี้ที่ ฮาร์วาร์ ตั้งแต่ปี 1953 ซึ่งเป็นเวลาที่จำเป็นในการสำรวจเศษส่วนคงที่ทั้งหมด เส้นทางแตกต่างกันอย่างชัดเจนในช่วงชั่วโมงก่อนที่จะเกิดคราสและในช่วงครึ่งแรกของมันคือถึงจุดกึ่งกลาง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเวลาเหล่านี้ไม่ตรงกับการโจมตีทางดาราศาสตร์จุดกึ่งกลางและจุดสิ้นสุดของอุปราคา” (หมายเหตุ: ทำเครื่องหมาย a..b..c ตามลำดับบนกราฟด้านบน)
“การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะอธิบายได้บนพื้นฐานของทฤษฎีแรงโน้มถ่วงแบบคลาสสิกโดยการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ในตำแหน่งของดวงจันทร์เทียบกับโลกและดวงอาทิตย์สิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปเดียวกันที่มาถึง กำลังจะไป ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงคลาสสิก จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อตีความผลการทดลองของเขา (และของเรา) นอกจากนี้การค้นพบกับลูกตุ้มบิดซึ่งเป็นมวลที่มีนัยสำคัญซึ่งเคลื่อนที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ geogravitic ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของโครงสร้างที่ดีในการสังเกตเหล่านี้ บันทึกโดยใช้วิธีการดั้งเดิมของการสืบสวนความโน้มถ่วงกึ่งคงที่” ไม่ได้นำมาอ้าง

หมายเหตุรีวิว

ภายในแบบจำลองการแผ่รังสีจากแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุเงาดำในสเปกตรัมความโน้มถ่วงและวัตถุใด ๆ ที่ผ่านระหว่างตำแหน่งบนโลกและดวงอาทิตย์จะ หายไป ในพื้นที่ของ เงา เนื่องจากวัตถุที่ป้องกัน (มวล) ไม่สามารถเพิ่ม ความโน้มถ่วงได้ ขนาดเงาหรือความหนาแน่นจากทิศทางนั้น หากดวงอาทิตย์ไม่ได้ปิดกั้นการไหลของรังสีเอกสิทธิ์ทั้งหมดเงาของแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะรวมกันเป็น“ แรงดึงดูด” ที่เพิ่มขึ้นตามปกติและไม่มีการรบกวนเกิดขึ้น เนื่องจากการลดลงของท้องถิ่นของค่าใช้จ่าย“สถานที่” ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เกิดขึ้นเมื่อหนังดวงจันทร์ในดวงอาทิตย์เป็นเงาแรงโน้มถ่วงสีดำทั้งหมดที่ เพิ่มขึ้นจริง ในผลของแรงโน้มถ่วงพื้นผิวโลกสำหรับตำแหน่งภายในและเคลื่อนที่ด้วย เงา ที่มองเห็น เอฟเฟกต์นี้จะสังเกตได้ชัดเจนที่สุดหากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ตรงบริเวณเงาโดยตรง เงาจะต้องเป็นปกติ (90 องศาและใกล้กับเส้นศูนย์สูตร) ​​กับพื้นผิวโลกเพื่อให้ได้การรบกวนที่รุนแรงที่สุดที่เพิ่มขึ้นของแรงโน้มถ่วงของพื้นผิวในท้องถิ่น

กลไกการแรเงาเดียวกันนี้อธิบายถึงการลดลงของน้ำขึ้นน้ำลงที่อยู่ใต้ตำแหน่งของดวงจันทร์เมื่อไม่  เกิดคราส เงาของดวงจันทร์ไม่อนุญาตให้มีการแผ่รังสีความโน้มถ่วงสูงสุดในโลก ดังนั้นแรงโน้มถ่วงพื้นผิวโลกจะ ลดลง เมื่อดวงจันทร์อยู่เหนือศีรษะโดยตรง แรงโน้มถ่วงของพื้นผิวที่ลดลงในตำแหน่งส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าในพลาสติกหรือของเหลว กระแสน้ำที่สูงที่สุดไม่ได้อยู่ใต้ดวงจันทร์โดยตรง ผลกระทบที่เกิดจากน้ำขึ้นสูงเป็นผลมาจากชิ้นส่วนเวกเตอร์แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ที่ทำหน้าที่สัมผัสกับมหาสมุทร

เมื่อมองในมุมมองนี้จะเห็นได้ว่าเงาของสุริยุปราคาใกล้บริเวณขั้วโลกจะไม่ทำให้แรงโน้มถ่วงของพื้นผิวเพิ่มขึ้นตามปกติ (90 องศา) ทำให้พื้นผิวโลกสั่นสะเทือน สำหรับพื้นที่ของโลกที่อยู่ด้านข้างของเงาคราสนั้นมีผลกระทบแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์อยู่ สำหรับพื้นที่ภายในเงาของจันทรุปราคาดวงจันทร์ได้หายไปชั่วคราว ดังนั้นภายในเงาของสุริยุปราคาเปลือกพลาสติกของโลกก่อตัวเป็นปูดที่สอดคล้องกับพื้นผิวสมการโน้มถ่วงที่มีแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นไปตามกฎรัศมีกำลังสองผกผัน แม้ว่าจะใช้งานง่ายในการนับพื้นที่โน้มถ่วงสูงจะ ทำให้เกิดการนูนไม่หดหู่ในของเหลวหรือพื้นผิวพลาสติก การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นจากความหดหู่สู่นูนจะทำให้แรงเฉื่อยลงบนลูกตุ้ม ดังนั้นแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นและแรงเฉื่อยส่งผลให้เกิดการก่อกวนแรงโน้มถ่วงรวมเพิ่มขึ้นดังที่แสดงโดยลูกตุ้มแรงบิดของ กรรไกร และอัลเลน

เป็นที่แน่ชัดว่าการเพิ่มขึ้นของอุปราคานั้นเท่ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากตำแหน่งของดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นด้านตรงข้ามของโลก เมื่อดวงจันทร์อยู่ฝั่งตรงข้ามจากลูกตุ้มมันจะไม่มีผลกระทบต่อแรงโน้มถ่วงพื้นผิวที่ลูกตุ้มเนื่องจากดวงจันทร์นั้นถูกซ่อนด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างสมบูรณ์ตามขนาดของเงาแรงโน้มถ่วงสีดำของโลก ในกรณีที่เกิดสุริยุปราคาดวงจันทร์ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดดำของแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์

แบบจำลองการแผ่รังสีและเงาเป็นเพียงแบบจำลองทางกายภาพที่รู้จักเท่านั้นซึ่งทำนายการ ก่อกวน ในระหว่างการเกิดคราสและ ลักษณะ ของกระแสน้ำได้อย่างถูกต้อง ในโมเดลนั้นมีสาเหตุเชิงกลที่ชัดเจนและตรรกะผลกระทบที่ทำนายการก่อกวน แบบจำลองนี้ยังทำนายการก่อกวนที่คล้ายกันของแรงโน้มถ่วงพื้นผิวของดวงจันทร์และเส้นทางการก่อกวนของวงโคจรในช่วงที่เกิดจันทรุปราคา เป็นไปได้ว่าการรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานของแรงโน้มถ่วงเหล่านี้จะนำไปสู่การทดลองใช้งานสำหรับการโต้ตอบกับผลกระทบของแรงโน้มถ่วงและแรงเฉื่อยต่อวัตถุโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพามวลแรงขับของแรงเฉื่อย

นอกจากนี้ยังมีเวลาที่เราไม่ทราบวิธีการโต้ตอบกับกองกำลังระยะไกลของปรากฏการณ์นิวเคลียร์, แม่เหล็ก, ไฟฟ้าสถิต, อุปนัยและรังสีเอ็ม จะมีงานวิทยาศาสตร์ทางกายภาพที่มีความสำคัญมากกว่าการได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อกวนเหล่านี้และแสวงหาการมีปฏิสัมพันธ์กับกองกำลังระยะไกลของแรงโน้มถ่วงและแรงเฉื่อยหรือไม่?

ความแปรปรวนของแรงโน้มถ่วง

การไม่มีความผันแปรของแรงโน้มถ่วงภูมิประเทศในดาวเคราะห์เงาดำเป็นลักษณะที่มีอยู่ในทฤษฎีนี้ ความแปรปรวนของแรงโน้มถ่วงของพื้นผิวขนาดเล็กจะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เช่นโลกซึ่งเงาดำและเทาบางส่วน ความแตกต่างที่สำคัญควรปรากฏบนดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กกว่าโลกและไม่ใหญ่พอที่จะป้องกันการแผ่รังสีทั้งหมดและคาดการณ์ว่าไม่มีพื้นที่เงาดำ

ข้อมูลการติดตามมาริเนอร์ 9 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบแรงโน้มถ่วงภูมิประเทศที่สำคัญเกิดขึ้นบนดาวอังคาร หากดาวอังคารมีมหาสมุทรจะมีระดับน้ำทะเลสองกิโลเมตรใกล้เส้นศูนย์สูตร งานของ เจ ขนหมูป่า “ความสำคัญของแรงโน้มถ่วง” รายงานใน วิทย์ ข่าว 18 ตุลาคม 2518 ให้ข้อมูลนี้และแผนที่ของการเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารรูปที่ 3 แผนที่ equipotential แสดงความแตกต่างของระดับน้ำทะเลเป็นกิโลเมตรที่น่าจะมีอยู่หากดาวอังคารปกคลุมด้วยน้ำ เส้นแนวบวกที่บ่งบอกถึงพื้นที่ทะเลที่อยู่เหนือระดับปกติเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงสูง เส้นแสดงตำแหน่งเชิงลบแสดงพื้นที่ของแรงโน้มถ่วงที่อ่อนแอและระดับน้ำทะเลต่ำ ความแตกต่างสองกิโลเมตรระหว่างหุบเขาและจุดสูงสุดของทะเลจินตนาการบนดาวอังคารนั้นมีค่าเท่ากับ 6,580 ฟุตเพื่อเปรียบเทียบกับภูเขาในท้องถิ่นที่เราคุ้นเคย เป็นที่น่าสนใจที่จะตระหนักว่าไม่มีใครสามารถลงเขาได้บนภูเขาน้ำ 6,580 ฟุตแห่งนี้

ดาวอังคารรูปแผนที่กราฟแรงโน้มถ่วง 3

อีกลักษณะที่คาดการณ์ของทฤษฎีนี้เงากระจ่างใสสำหรับแรงโน้มถ่วงเป็น สมมาตรรูปแบบในแรงโน้มถ่วง หากมีเส้นทางผ่านดาวเคราะห์ที่ส่งผลให้เกิดความมืดหรือแสงเงาการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันควรปรากฏขึ้นที่ปลายแต่ละด้านของเส้นทาง มีจุดศูนย์ถ่วงสูง 180 องศาและจุดศูนย์ถ่วงต่ำ 145 องศาแยกจากกันบนแผนที่ดาวอังคาร ไม่มีคำอธิบายสำหรับคุณลักษณะนี้ในทฤษฎีแรงโน้มถ่วงคลาสสิก

ภาพย่อสองภาพต่อไปนี้เป็นแผนที่อีกรุ่นหนึ่งที่แสดงความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงสำหรับดาวอังคาร ภาพที่ถูกต้องได้รับการคว่ำเพื่อให้ความผิดปกติที่อยู่ในด้านตรงข้ามของดาวเคราะห์สามารถเปรียบเทียบ ความผิดปกติสีแดงขนาดใหญ่ใน วอด ขวาล่างของภาพด้านขวาเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ด้านตรงข้ามของดาวเคราะห์ในความสัมพันธ์กับ Quadrant ด้านล่างขวาของภาพด้านซ้าย ภาพต้นฉบับสามารถดูได้จาก URL ของ NASA http://mars.jpl.nasa.gov/gallery/global/PIA02817.html

MarGrv13A.jpg (42732 bytes) marinv13.jpg (37726 bytes)

ความผิดปกติแรงโน้มถ่วงของดาวอังคาร, คลิกเพื่อดูภาพขยาย

เมื่อพิมพ์ภาพที่ถูกต้องบนความโปร่งใสและวางไว้เหนือภาพด้านซ้ายจะเห็นการเปรียบเทียบอย่างใกล้ชิดระหว่างรูปร่างของความผิดปกติขนาดใหญ่สองรูปในด้านล่างขวา คาดว่าความผิดปกติจะเหมือนกันถ้าดาวอังคารมีการตกแต่งภายในที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ แผนที่ด้านบนของความผิดปกติความโน้มถ่วงของดาวอังคารได้รับมาจากกระบวนการที่ค่อนข้างแน่นอนในการวิเคราะห์สัญญาณวิทยุดาวเทียม คาดว่าจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความแปรปรวนของความโน้มถ่วงจะเกิดขึ้นเมื่อใดและหากมีการวัดแรงโน้มถ่วงของดาวเทียมจริง

เนื่องจากดาวเคราะห์โลกมีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะมีเงาดำสนิทและแรงโน้มถ่วงของระบบสูงสุดที่ จำกัด จึงควรมีการแปรผันของระดับน้ำทะเลบางอย่าง เส้นทางเชิงมุมใด ๆ ผ่านโลกที่ผ่านวัสดุที่มีน้ำหนักเบาควรให้ระดับน้ำทะเลต่ำกว่าพื้นที่เงาดำ เนื่องจากเงาส่วนใหญ่เป็นสีดำการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นควรถูกปิดเสียง เอ็ม ปาร์ก, เสื้อ ดิกสัน และ เคฮัสเซย์ ของ JPL ห้องปฏิบัติการ รายงานการเปลี่ยนแปลงของ 200 เมตรในระดับน้ำทะเลของโลก ข้อมูลที่ได้รับมาจากดาวเทียม ท้องทะเล ของนาซาในปี 1978

องค์การอวกาศยุโรป (ESA) ได้สร้างแผนที่ใหม่และปรับปรุงสนามแรงโน้มถ่วงของโลก, กรกฎาคม, 2010 ถึง… แผนที่นี้เน้นความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงการจับคู่สมมาตรที่เกิดขึ้นบนด้านตรงข้ามของโลก ระบบการฉายรังสีของแรงโน้มถ่วง เป็นทฤษฎีเดียวของแรงโน้มถ่วงที่คาดการณ์การเกิดลักษณะการจับคู่นี้ คาดว่า -100 และ +80 ที่เห็นบนตำนานสีของแผนที่นี้ควรมีหน่วยเป็นเมตร สิ่งนี้จะสอดคล้องกับข้อมูล ท้องทะเล ปี 1979 ข้างต้น

Gravity Shadow Map vai Nature

แผนที่แรงโน้มถ่วงรุ่นที่ไม่มีการแก้ไขอาจยังมีให้ใช้ที่ไซต์ ธรรมชาติ: http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2010/06/goce_depicts_gravity_in_high_r.html

ในขณะที่ความผันแปรของแรงโน้มถ่วงทางภูมิประเทศเป็นเรื่องที่น่าสนใจการเปิดเผยครั้งใหญ่ในข้อมูลโลกนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนั้นมี  ขนาดเล็ก ถึงสิบเท่า กว่าดาวอังคารและดวงจันทร์ การบังเงาสีดำ (ทั้งหมด) มาสก์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเส้นทางรังสีตั้งฉากกับพื้นผิว

แผนที่แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์

แผนที่แรงโน้มถ่วงของภูมิประเทศนี้สำหรับดวงจันทร์แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงขนาดใหญใหญ่กว่าถึงสิบเท่า ที่พบบนโลก ความแปรปรวนที่ผิดปกติสำหรับดวงจันทร์และดาวอังคารอยู่ในช่วง 1,000 ล้านมิลลิวินาที (1 แกลลอน = 1 ซม./กับ/กับ) การตรวจวัดเดลต้าที่มี 1,000 ล้านมิลลิวินาทีนั้นมีค่าประมาณหนึ่งในสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของแรงโน้มถ่วงพื้นผิวโลก

หากหรือเมื่อมีข้อมูลแรงโน้มถ่วงของดาวเทียมใด ๆ พร้อมใช้งานสำหรับดาวเคราะห์เงาดำขนาดใหญ่ใด ๆ ก็คาดว่ารูปแบบความโน้มถ่วงจะ น้อย กว่าของโลก หากมีการแปรผันอย่างมีนัยสำคัญบนดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนมันควรจะสะท้อนออกมาในรูปของวงแหวน การติดตามวงโคจรของสสารวงแหวนนั้นเหมือนกับการติดตามดาวเทียมของการแปรผันของดาวอังคาร

การกระทำที่ผิดปกติ

มีความแตกต่างที่คาดไม่ถึงในปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ในช่วงสุริยุปราคาเป็นที่ชัดเจนว่าพื้นที่ฉายของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เกือบจะเหมือนกันเมื่อมองจากพื้นผิวโลก หากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีเงาโน้มถ่วงที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากัน (DENSARE) แรงโน้มถ่วงคงที่จากแต่ละภาพจะเท่ากันเนื่องจากพื้นที่ที่คาดการณ์มีค่าเท่ากันที่ตำแหน่งของโลก เนื่องจาก DENSARE of the Sun อยู่ที่ 169 เท่าของดวงจันทร์ดังนั้นจึงคาดว่าน้ำขึ้นน้ำลงของดวงอาทิตย์จะเป็น 169 เท่าของดวงจันทร์ สำหรับผู้อ่านที่คุ้นเคยกับการคำนวณแรงโน้มถ่วง 1/R กำลังสองตัวคูณผลลัพธ์คือ 179 สำหรับข้อมูลมวลที่ใช้ที่นี่ ตรงกันข้ามกับความคาดหวังนี้ตารางน้ำขึ้นน้ำลงแสดงให้เห็นว่าการกระทำของกระแสน้ำดวงจันทร์นั้นยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อย่างมาก

ปรากฏว่าแอมพลิจูดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของความผันผวนของคลื่นของดวงจันทร์อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของเอฟเฟกต์ความโน้มถ่วงของดวงจันทร์สำหรับการหมุนรอบโลกทุกวัน เมื่อระยะทางจากจุดหนึ่งบนพื้นผิวโลกไปยังดวงจันทร์ถูกเปลี่ยนโดยเส้นผ่านศูนย์กลางโลกหนึ่งดวงในระหว่างการหมุนแต่ละรอบพื้นที่ฉายของดวงจันทร์จะเปลี่ยนประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ การ เปลี่ยนแปลง ในพื้นที่3 เปอร์เซ็นต์ แปลโดยตรงเป็นแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์สามเปอร์เซ็นต์เนื่องจากมันเป็นพื้นที่ของ Densare คูณ เมื่อทำการคำนวณแบบเดียวกันสำหรับดวงอาทิตย์การเปลี่ยนแปลงจะเป็น ศูนย์เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ห่างออกไปประมาณ 400 เท่า ในระบบกลไกใด ๆ แรงแปรผันเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างและรักษาความผันผวนในทฤษฎีสนามแรงโน้มถ่วงคลาสสิกการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดจากการไล่ระดับสีของแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับการหมุนของโลก

คุณลักษณะเงาดำของเรขาคณิตที่เปล่งปลั่งของโลกให้แรงตัวแปรที่สองในระบบไทดัลที่ขับเคลื่อนโดยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เมื่อการหมุนของโลกนำทะเลเข้าและออกจากบริเวณที่บังเงาสีดำทะเลจะถูกแปรผันตามกำลังสูงสุดที่มีอยู่ซึ่งสัมพันธ์กับเงาความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ พื้นที่ขอบเงาสีเทาของการป้องกันของโลกให้การ เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันไปสู่การป้องกันเต็มรูปแบบของพื้นที่เงาดำ เมื่อทะเลผ่านบริเวณที่บังเงาสีดำมันจะถูกป้องกันอย่างสมบูรณ์จากผลกระทบความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

สรุปหลักฐานการป้องกันแรงโน้มถ่วง

คุณลักษณะทางกายภาพต่อไปนี้สามารถทำนายได้อย่างง่ายดายโดยตัวแบบแรงดันเรเดียนท์สำหรับแรงโน้มถ่วง มีบางคนแสดงให้เห็นว่ามีอยู่ในกระดาษนี้ ควรให้คนอื่นเห็นด้วยความพยายามอย่างน้อยที่สุด

 • แรงที่ไม่สมดุล “เห็นได้ชัด” ที่ กระทำผ่านระยะทางมีอยู่ในอวกาศ
 • กองกำลัง“ ระยะไกลที่ไม่แน่นอน” ทั้งหมดเกิดขึ้นจริง“ ภายใน” จากการไหลของรังสีที่ไม่สมดุล
 • กองกำลัง“ ระยะไกลที่เหมาะสม” ทั้งหมดปฏิบัติตามกฎกำลังสองของระยะทางผกผันของเรขาคณิตเงา
 • เรขาคณิตเงาเกิดขึ้นเฉพาะภายในเขตข้อมูลที่มีการแผ่รังสี
 • ความไม่สมดุลย์ของแรงโน้มถ่วงหรือ เปล่งปลั่ง จะเพิ่มสัดส่วนของเกราะป้องกันเมื่อเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาแน่นของดาวเคราะห์
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเคราะห์มีขนาดใหญ่พอที่จะหยุดการไหลของศัตรูทั้งหมดผ่านดาวเคราะห์
 • วัตถุทั้งหมดตกที่การเร่งความเร็วเดียวกัน
 • น้ำหนักดาวเคราะห์ที่เห็นได้ชัดจะกลายเป็นสัดส่วนกับพื้นที่หน้าตัดเมื่อการไหลของศัตรูทั้งหมดหยุดทำงาน
 • มีข้อ จำกัด แรงโน้มถ่วงของพื้นผิวทั่วไป สำหรับดาวเคราะห์เงาดำเหล่านี้
 • การป้องกันหรือลดน้ำหนักที่ชัดเจนนั้นเกิดขึ้นสำหรับดาวเคราะห์เงาดำเหล่านี้
 • การเปลี่ยนแปลง “แรงโน้มถ่วง” ของภูมิประเทศมีอยู่ในดาวเคราะห์น้อยกว่าขนาดเงาดำ
 • ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นในช่วงคราส
 • ความแปรปรวนของแรงโน้มถ่วงถูกบดบังบนดาวเคราะห์ที่มีขนาดเงาดำ
 • การเปลี่ยนแปลงของเงาแรงโน้มถ่วงต้องแสดงรูปแบบของสมมาตรทิศทาง
 • พื้นที่ Radiant ให้อ่างล้างจานสำหรับ พลังงานรังสี EM (377 โอห์ม)
 • เรื่องของแรงโน้มถ่วงรังสีเพิ่มอัตราความต้านทานที่มีความลึกเนื่องจาก  การแทรกแซงผ่านการสะท้อน

 การป้องกันน้ำหนักของดาวเคราะห์และ ปรากฏการณ์แรงโน้มถ่วงของพื้นผิวที่จำกัดนั้นจัดขึ้นเพื่อพิสูจน์ความเป็นอิสระของแนวคิดแรงดันเรเดียนของแรงระยะไกล ดังนั้นแรง“ น่าดึงดูด” ที่ไม่สามารถอธิบายได้ก่อนหน้านี้  ที่กระทำผ่านระยะห่างระหว่างร่างกายไม่ได้เป็น ลักษณะ ที่น่าดึงดูดโดยธรรมชาติ ของสสาร… แต่เป็นสมบัติเงาของพื้นที่เปล่งปลั่งและสสาร

อ้างอิง:

คือ. กรรไกร และ โรคราน้ำค้าง ทุกคน, 1970 สุริยุปราคาเป็น “เห็น” โดยแรงบิดลูกตุ้ม
คือ. กรรไกร และ เอ็ม ทุกคน, วารสารฟิสิกส์ประยุกต์ 40,2499 (1969)
เอ็ม ทุกคน และ คือ. วารสารฟิสิกส์ประยุกต์ สรวง 40 2505 (1969)

ดับบลิว เฮ้สแกน และ ฉ. พิษ เหมือง,
สนามแรงโน้มถ่วงโลกและโลก
ฮิลล์แม็ครอว์, นิวยอร์ก, 1958, พี 120

มอริเชียส เอฟ เมื่อเทียบกับ กำลังจะไป วิศวกรรมการบินและอวกาศ 18 46 (1959)

ห้องเพดาน, ถึง; หลิวยง และ ξ, เหลียงอี
สุริยุปราคา 2533 เท่าที่เห็นจากแรงบิดลูกตุ้ม
(ดู N92-10362 01-70)

เดวิด ดี ความเป็นทั้งหมดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไมเคิล ทัลบอต จักรวาลแห่งโฮโลกราฟ

แบบจำลองแรงดันเรเดียนท์ ของ กองกำลังระยะไกล, เอส ยอร์ส,
URL http://energy-gravity.com


[email protected]